Uitoefening verschillende commissariaten geen gegronde reden voor toewijzing enquêteverzoek

30-10-2019 | juridisch, rechtspraak, toezicht | 0 Reacties

De mogelijkheid om bij de Ondernemingskamer een enquêteverzoek in te dienen, is al vaker op dit platform aan de orde gekomen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt in de regel een onderzoeker aangesteld die het beleid en de gang van zaken binnen een vennootschap zal gaan onderzoeken. Het verzoek wordt gebaseerd op de aanwezigheid van gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen. In het verzoek dienen die gegronde redenen dan ook voldoende te worden toegelicht en onderbouwd. Voldoet de verzoekster daar niet aan, dan wordt het verzoek afgewezen. Zo ook in een op 16 oktober 2019 gepubliceerde uitspraak van de Ondernemingskamer, waarin de verzoekster haar pijlen met name op één van de commissarissen had gericht.

Wat is er aan de hand?

Verzoekster, Fondamento BV, houdt 20% van de aandelen in Interhal Group BV (“Interhal”). De andere aandeelhouders zijn Antea Satelliet VIII-2 BV (“Antea”) voor 50% en Gastroborg BV (“Gastroborg”) voor 30%. Interhal drijft een onderneming op het gebied van de in- en verkoop van non-food keukenbenodigdheden. Interhal kent daarnaast een raad van commissarissen (“RvC”) bestaande uit drie commissarissen. De heer A is de enig bestuurder van Interhal. De heer E is enig bestuurder en aandeelhouder van verzoekster en op grond van een managementovereenkomst tevens werkzaam als commercieel directeur van Interhal. Op een gegeven moment doen zich diverse problemen voor in de samenwerking tussen A en E. De situatie escaleert, waarna de RvC kenbaar heeft gemaakt dat zij de directie van Interhal adviseert om de managementovereenkomst te beëindigen. Volgens de RvC zorgt de aanwezigheid van E voor teveel onrust binnen de organisatie en lijkt hij niet de juiste man op de juiste plek te zijn. Uiteindelijk beslist de directie van Interhal tot beëindiging van de managementovereenkomst, welk besluit diezelfde dag door de RvC wordt goedgekeurd.

Verzoek

Verzoekster is het niet eens met deze gang van zaken en maakt bij brief van 16 april 2019 haar bezwaren kenbaar. Daarnaast verzoekt zij onder meer om verstrekking van de notulen van vergaderingen van de RvC. Interhal verwerpt de bezwaren van verzoekster en geeft aan dat zij de gevraagde documenten niet zal verstrekken. Verzoekster laat het daar niet bij zitten en dient op 2 mei 2019 een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer in. Daarin stelt zij dat het toezicht door de RvC gebrekkig is in het bijzonder omdat één van de commissarissen aan Antea verbonden is. Volgens verzoekster is daarom twijfelachtig of deze commissaris de belangen van Interhal bewaakt op een wijze die van integer en onbevooroordeeld commissaris mag worden verwacht. Verzoekster geeft verder aan dat Interhal weigert de gevraagde documenten te verstrekken, waardoor zij niet kan nagaan of adequaat toezicht is gehouden door de RvC.

Oordeel Ondernemingskamer

Het oordeel van de Ondernemingskamer is kort, maar duidelijk. De andere commissariaten van de commissaris zijn op zich zelf geen reden om te twijfelen of de commissaris zijn taak integer en onbevooroordeeld heeft uitgevoerd. Andere feiten en omstandigheden die tot een andere conclusie zouden kunnen nopen, zijn niet door verzoekster gesteld. Over het niet verstrekken van de documenten is de Ondernemingskamer ook helder. Verzoekster heeft als aandeelhouder niet zonder meer recht op verstrekking van de notulen van de vergaderingen van de RvC. Er zijn ook geen bijzondere omstandigheden die daar een uitzondering op maken. De Ondernemingskamer concludeert dat de door verzoekster genoemde bezwaren geen gegronde redenen opleveren. Het enquêteverzoek wordt afgewezen. 

Sylvana Vijn werkt sinds eind 2015 bij Thuis Partners advocaten en is werkzaam in de ondernemingsrecht- en insolventiepraktijk. Op die gebieden adviseert zij bedrijven, instellingen en overheden en staat zij aandeelhouders, bestuurders en commissarissen collectief of individueel bij.

Sylvana Vijn
Advocaat

linkedin email telefoon043-3521397

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This