Eerste Kamer hamert nieuwe privacywet af!

23-05-2018 | governance | 0 Reacties

15 mei is het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (UAVG) als hamerstuk op de agenda van de Eerste Kamer. Daarmee keurt zij de wet goed en zal deze, na publicatie in de Staatscourant, op 25 mei 2018 in werking treden.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening en werkt dus op zichzelf rechtstreeks (een soort Europese wet). Toch was het nodig om een aantal zaken in een Nederlandse wet te regelen om de verordening eenduidig in werking te kunnen laten treden.


Redenen voor een aparte uitvoeringswet

De aparte Uitvoeringswet AVG regelt zaken die specifiek voor Nederland van toepassing zijn. Een voorbeeld is de positie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bij de handhaving van de wet. Verder geeft de wet een specifiekere invulling aan de bepalingen in de algemene verordening over verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Ten slotte is de uitvoeringswet nodig om de bestaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken.


Voorbereiden op de AVG voorkomt narigheid

De invoering van de AVG brengt een aantal wijzigingen met zich mee die ook voor organisaties grote impact zullen hebben. Hoewel de autoriteit niet direct na invoering streng zal handhaven, kan een overtreding van de wet forse boetes tot gevolg hebben. Het is van belang dat organisaties (laten) beoordelen (bijvoorbeeld door DataWorx) of hun privacybeleid voldoet aan de AVG.


Het wetsproces van de AVG en de Uitvoeringswet (UAVG)

Onderstaand nog kort een aantal belangrijke beslispunten door de wetgers (Europees en nationaal) ten aanzien van de AVG besluiten.

27 april 2016: Besluit AVG-verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016
12 december 2017: conceptvoorstel Uitvoeringswet AVG ingediend bij Tweede Kamer
14 februari 2018: eerste gewijzigde versie van Uitvoeringswet met een aantal wijzigingen
13 maart 2018: wetsvoorstel goedgekeurd door Tweede Kamer en aanname van twee amendementen en een motie:

  • Er is een bepaling (artikel 2a) toegevoegd waarin de AP wordt aangespoord om bij de toepassing van de verordening rekening te houden met kleine ondernemingen.
  • Een half jaar na inwerkingtreding rapporteert de regering over verschillende onderwerpen, zoals de eerste ervaring met de behandeling van individuele klachten door de AP en de verwerking van gezondheidsgegevens van werknemers bij ziekte.
  • Voorstel van de minister om direct na afronding van het wetsvoorstel te beginnen met het moderniseren van de Uitvoeringswet. Op deze manier kunnen wijzigingsvoorstellen van Kamerleden onderzocht worden.

15 mei 2018: UAVG als hamerstuk op de agenda Eerste Kamer. Hierna volgt de publicatie ervan in de Staatscourant.
25 mei 2018: In werking treden van de Uitvoeringswet AVG en intrekking Wbp.

Ber Hensels is gecertificeerd Compliance Officer en als partner verbonden aan DataWorx. DataWorx ondersteunt en adviseert organisaties bij het implementeren en onderhouden van de AVG en Compliancy-onderwerpen.

Ber Hensels CCP
Lead Data Protection & Compliance Officer

linkedin email telefoon 06-523 41 695

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This