Ontslag mogelijkheden stichting bestuurder verruimd

door 28 juli 2021juridisch

De band tussen een bestuurder en een rechtspersoon is tweeledig. Er bestaat een rechtspersonenrechtelijke band en een contractuele band. Deze contractuele band is vaak een arbeidsovereenkomst. In het verleden is herhaaldelijk de vraag gerezen of het verbreken van de rechtspersoonsrechtelijke band ook automatisch de beëindiging van de arbeidsrechtelijke band inhoudt. Met andere woorden: of het ontslagbesluit van de rechtspersoon ook automatisch het einde van de arbeidsovereenkomst betekent.

>

Ten aanzien van bestuurders van BV’s en NV’s heeft de Hoge Raad in de zogenaamde “15 april-arresten” geoordeeld, dat dat inderdaad (in beginsel) het geval is (HR 15 april 2005, JAR 2005/117 Unidek en HR 15 april 2005, JAR 2005/153 Ciris/Bartelink). Op grond van de artikelen 2:134/2:244 lid 3 BW en artikel 7:671 lid 1 sub e BW, genieten statutair bestuurders van de BV en NV geen ontslagbescherming. Als zij rechtspersoonsrechtelijk worden ontslagen, hoeft voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen aparte procedure te worden gevolgd. Ten aanzien van stichtingen bestond deze regel in het verleden echter niet; bestuurders van stichtingen genoten ontslagbescherming. Het ontslag van een stichtingsbestuurder bracht zodoende niet ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met zich mee; daarvoor was een afzonderlijk ontslagtraject nodig.

Een belangrijke wijziging ten aanzien van de positie van stichtingsbestuurder is dat het nieuwe artikel 2:298a BW de “15 april-arresten” ook voor stichting bestuurders codificeert.

Nico van der Peet is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Nico procedeert over alle conflicten die in en bij de onderneming ontstaan.

Nico van der Peet
Advocaat-partner bij Thuis Partners

043-352 13 97

Stel uw vraag aan Frank van Buren van Delfin Executives

>>

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet bevat nieuwe regels voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Deze nieuwe regels komen er in het kort op neer, dat op het gebied van bestuur en toezicht, aansluiting wordt gezocht bij de regels die gelden voor de BV en de NV. Zo ook, voor wat betreft het ontslag van stichtingsbestuurders. Een belangrijke wijziging ten aanzien van de positie van stichtingsbestuurder is dat het nieuwe artikel 2:298a BW de “15 april-arresten” ook voor stichtingsbestuurders codificeert. In lijn met de bepalingen die gelden voor de BV en de NV, bepaalt dit artikel dat een herstel van de arbeidsovereenkomst tussen bestuurder en stichting niet kan worden uitgesproken. Daarmee vervalt de arbeidsrechtelijke ontslagbescherming van stichtingsbestuurders (artikel 7:671 lid 1 sub e BW) en heeft een rechtspersoonsrechtelijk ontslag voortaan ook (na ommekomst van de geldende opzegtermijn) het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg.

>>>

Daarnaast heeft de WBTR de gronden waarop een stichtingsbestuurder kan worden ontslagen door de rechtbank verruimd. Het nieuwe artikel 2:298 BW bepaalt dat de stichtingsbestuurder door de rechtbank kan worden ontslagen wegens (i) verwaarlozing van zijn taak, (ii) andere gewichtige redenen en (iii) ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld. Het ontslag van een stichtingsbestuurder is daarmee in de praktijk gemakkelijker geworden.  De positie van de stichtingsbestuurder met een arbeidsovereenkomst, is derhalve onder het nieuwe recht veel minder sterk geworden dan onder het oude recht.

 

Opvallend is, dat het nieuwe artikel 2:298a BW ook van toepassing is op het ontslag van commissarissen (artikel 2:298a BW lid 2). Met de WBTR is de regeling voor ontslag van stichtingsbestuurders dus ook komen te gelden voor commissarissen. Dit heeft echter alleen betekenis voor commissarissen die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn voor een stichting. Nu dat doorgaans niet het geval is, zal een en ander in de praktijk van weinig waarde zijn.

Nico van der Peet is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Nico procedeert over alle conflicten die in en bij de onderneming ontstaan.

Nico van der Peet
Advocaat-partner bij Thuis Partners

043-352 13 97

Stel uw vraag aan Frank van Buren van Delfin Executives

Share This