Evenwichtige zetelverdeling bij grote ondernemingen opnieuw wettelijk verankerd

08-08-2017 | juridisch

Op 13 april 2017 is de wet houdende wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen ingevoerd. Deze wet voert opnieuw een evenwichtige zetelverdeling in, zoals deze eerder op 1 januari 2013 bij de wet bestuur en toezicht werd ingevoerd.

Bij de wet bestuur en toezicht werd bepaald dat de regeling inzake de evenwichtige zetelverdeling op 1 januari 2016 kwam te vervallen, omdat de wetgever ervan uitging dat tegen die tijd een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven uitgangspunt zou zijn en een wettelijke regeling daarvoor dus overbodig werd geacht. De Bedrijvenmonitor 2012-2015 liet een lichte groei zien in de verhouding tussen mannen en vrouwen ten opzichte van 2012, maar deze stijging doet naar het oordeel van het kabinet en parlement nog te weinig recht aan het potentieel aan vrouwelijk talent.

Grote ondernemingen zijn intussen reeds per 1 januari 2017, op grond van de Europese richtlijn 2013/34/EU, verplicht een diversiteitsbeleid te hanteren met betrekking tot de samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen. In het diversiteitsbeleid moeten de doelstellingen van het beleid worden vermeld alsmede de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en de resultaten daarvan in het afgelopen boekjaar. De nu wederom ingevoerde bepalingen omtrent het streefcijfer voor een evenwichtige zetelverdeling kunnen worden gezien als een nadere invulling van het diversiteitsbeleid naar geslacht.

De nu opnieuw ingevoerde wet hanteert hetzelfde streefpercentage dat bij de wet bestuur en toezicht werd gehanteerd. Het streefcijfer is dat het aantal zetels in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen ten minste voor 30% wordt bezet door vrouwen en ten minste voor 30% door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen. Wordt dit streefcijfer niet gehaald dan moet in bestuursverslag uiteen worden gezet:

  • waarom de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld
  • op welke wijze de vennootschap heeft getracht tot een evenwichtige verdeling van de zetels te komen, en
  • op welke wijze de vennootschap beoogt in de toekomst een evenwichtige verdeling van de zetels te realiseren.

De sanctie op het niet halen van het streefcijfer is daarmee beperkt. Dat neemt niet weg dat de wetgever er opnieuw voor kiest bij de invoering te bepalen dat deze regeling per 1 januari 2020 komt te vervallen. Laten we hopen dat tegen die tijd een tweede herintroductie achterwege kan blijven.

Nico van der Peet is advocaat sinds 2004 en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hierbij ligt de nadruk op risicobeheersing en conflicthantering. Hij adviseert over strategische vraagstukken en de juridische implementatie daarvan. Nico procedeert over alle conflicten die in en bij de onderneming ontstaan.

Nico van der Peet
Advocaat-partner bij Thuis Partners

linkedin email telefoon 043-352 13 97

0 reacties

Share This