De turboliquidatie op de schop

door 15 mei 2023wetgeving

Door overheidssteun hebben veel ondernemers de afgelopen jaren het hoofd boven water kunnen houden. Maar, nu de eerste terugbetalingsregelingen van kracht zijn en de wetgever hierdoor verwacht dat veel ondernemers in de financiële problemen komen, gaat de turboliquidatie op de schop. De Eerste Kamer heeft onlangs de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie aangenomen.

>

Turboliquidatie

Bij een liquidatie wordt een rechtspersoon op initiatief van die rechtspersoon zelf ontbonden. Als een rechtspersoon geen baten (meer) heeft op het moment van de ontbinding, dan valt de ontbinding samen met de beëindiging van de rechtspersoon en houdt de rechtspersoon direct op te bestaan. Er is dan geen vereffening nodig waardoor de liquidatie eenvoudig en snel kan worden afgewikkeld. Vandaar de term ‘turboliquidatie’.

Het gevolg is dat schuldeisers te maken krijgen met een schuldenaar die niet meer bestaat. Sterker nog, door de snelle afwikkeling is het voor schuldeisers lastig om nog eventuele juridische stappen tegen de rechtspersoon te ondernemen. De huidige regeling omtrent de turboliquidatie kent namelijk geen voorziening ten behoeve van informatievergaring voor schuldeisers. Schuldeisers kunnen dan niet goed achterhalen of de turboliquidatie wel op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Met de nieuwe wet wordt beoogd om het vertrouwen in de turboliquidatie te verbeteren door de transparantie rondom het proces te vergroten, de rechtspositie van schuldeisers te verbeteren en misbruik beter te bestrijden.

“De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie brengt dus de nodige veranderingen met zich mee.”

Michel van Veen is advocaat bij ThuisPartners sinds augustus 2021.

Michel van Veen
Advocaat bij Thuis Partners

043-352 13 97

>>

Inzicht in financiële gegevens

De nieuwe wet kent een verplichting voor het bestuur van de rechtspersoon om specifieke (financiële) stukken openbaar te maken door deze te deponeren in het handelsregister. Zodra het bestuur deze stukken heeft gedeponeerd, stelt het bestuur haar schuldeisers hiervan onverwijld op de hoogte. Op die manier zijn schuldeisers direct op de hoogte van de beëindiging van de rechtspersoon en kunnen zij financiële gegevens van de rechtspersoon inzien. Indien er gronden zijn om te vermoeden dat de verantwoordingsplicht van het bestuur niet is nageleefd, kunnen schuldeisers via de kantonrechter inzage krijgen in de gehele administratie van de ontbonden rechtspersoon.

>>>

Bestuursverbod

Verder maakt de wet het mogelijk om bestuurders via de civielrechtelijke route een bestuursverbod op te leggen. Dat kan onder meer indien het bestuur (i) niet aan de deponeringsplicht heeft voldaan, (ii) voorafgaand aan de ontbinding één of meer schuldeisers doelbewust heeft benadeeld of (iii) herhaaldelijk betrokken is geweest bij een ontbinding zonder baten met achterlating van schulden. Een bestuursverbod heeft tot gevolg dat de betreffende bestuurder voor maximaal vijf jaar geen bestuurder of commissaris mag zijn bij een andere organisatie.

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie brengt dus de nodige veranderingen met zich mee. De verwachting is dat de wet op 1 juli van dit jaar in werking zal treden.

Michel van Veen is advocaat bij ThuisPartners sinds augustus 2021.

Michel van Veen
Advocaat bij Thuis Partners

043-352 13 97

Share This